Rajya Shikshak Puraskar Award 2018-19

Felicitation program from principal Prema Kotian for receiving Savitribai Phule Adarsh Shikshak Puraskar by school and management